Visitor Analytics
Skip to main content

שימוש במערכות הפעלה

רשימה רחבה של מערכות הפעלה המשמשות מבקרים לביקור באתר שלך. 

סוג מכשיר

ראה את מספר ואחוז המבקרים מחולקים לפי סוג המכשירים המשמשים לביקור באתר שלך! האם האתר שלך מקבל יותר תנועה ממחשבים שולחניים, מחשבים ניידים או ניידים? מידע זה עשוי להיות חיוני עבור העסק שלך. 

דע הכל על איזו חומרה משתמשים המבקרים שלך

שימוש בגדלי מסך

רזולוציית מסך המכשירים המשמשת את המבקרים באתר שלך.

שימוש בדפדפנים

רשימה מפורטת של דפדפנים המשמשים את המבקרים באתר שלך.