Visitor Analytics
Skip to main content

מספר מבקרים וביקורים

האם האתר שלך גבוה או מתחת לממוצע של הסקטורים העסקיים?

מערכות הפעלה בשימוש

אילו מערכות הפעלה משמשות בעיקר לביקור באתרים של המתחרים שלך?

נעשה שימוש בדפדפנים

האם הנתונים הסטטיסטיים של הדפדפן של האתר שלך משתווים לאלה שמעקב אחריהם בממוצע עבור ביקורים מאותו מגזר עסקי? 

נעשה שימוש במכשירים וברזולוציות מסך

אילו סוגי מכשירים ורזולוציות מסך משמשים את המבקרים של המתחרים שלך בממוצע? האם אתה מקבל פחות או יותר ביקורים מאשר מהניידים?