Visitor Analytics
Skip to main content

304 לא שונה

TL;DR

הודעת 304 לא השתנתההיא קוד סטטוס תגובת HTTPשככל הנראה מצביע על העובדה שהמשתמש מופנה לגרסה שמורשל משאב אינטרנט (כמו דף אינטרנט), מכיוון שלא היו שינויים בין מועד השמירה במטמון וזמן הבקשה. זה לא משפיע על חווית המשתמש, למעט העובדה שהמשאב ייטען מהר יותר.

מהי הודעת 304 לא שונה?

הודעת 304 לא השתנתה היא קוד סטטוס תגובת HTTP, שיחד עם 301 Redirectו -302 Redirect, הוא חלק מקטגוריית קוד סטטוס תגובה 3xx. קטגוריה זו עוסקת בהפניות מחדש, אך במקרה של ההודעה 304 לא השתנה, אין הפנייה ברורה לכך. הסיבה לכך היא שהכוונה היא להפניה מרומזת לגרסה שמור של משאב האינטרנט שאליו אתה מנסה לגשת.

גרסה במטמוןהיא גרסה של משאב האינטרנט שלך, המאוחסנת במערכת ביניים, לגישה מהירה יותר וזמן טעינת דפים. הדרך שבה זה עובד היא שבפעם הראשונה שמשתמש ניגש למשאב אינטרנט (כמו דף אינטרנט), סביר להניח שהוא יראה גרסה חיה של המשאב הזה. במקביל, אם שמירה במטמון מופעלת, חלק מהרכיבים של דף אינטרנט זה או כולם יורדים כמשאבים סטטיים בשרת בינייםואפילו בדפדפן האינטרנט שבו נעשה שימוש. בפעם השנייה שהמשתמש עובר לאותו עמוד, אם לא היו שינויים בינתיים, הוא יופנה לגרסת המטמון של המשאב, שתיטען הרבה יותר מהר, מאחר והאלמנטים כבר הורדו פעם אחת.

בהקשר זה, הודעת 304 לא השתנתה היא תגובה לבקשה, כאשר לא היו עדכונים למשאב לאחר שנשמר במטמון. לכן, השרת ישלח אוטומטית את המשתמש לגרסת המטמון.

כיצד הודעת 304 לא השתנה משפיעה על המשתמש?

זה לא. אין מה לעשות בצד הלקוח. ייתכן שמשתמשים אפילו לא יבחינו בהודעת 304 וסביר להניח שלא יהיו מודעים לכך שהם צופים בדף אינטרנט שמור.