Visitor Analytics
Skip to main content

החלפת קישורים

TL;DR

החלפת קישורים מתרחשת כאשר שני בעלי אתרים או מנהלי אתרים מגיעים להסכמה לפרסם את הקישורים אחד של השני בפרסומים שלהם. למרות שפעם זה היה נוהג מקובל על מנת לשפר את SEO, היעילות הנוכחית של התהליך מוטלת בספק.

מהי החלפת קישורים?

החלפת קישורים היא התהליך שבאמצעותו בעל אתר מסכים לפרסם קישור לאתר אחר, בתמורה לכך שהבעלים של אותו אתר יעשה את אותו הדבר עבור קישור לבחירתם הראשונית של בעלי האתר. מטרת ההחלפה הזו בין מנהלי אתרים היא, לרוב, להגביר את סמכות התחום של שני האתרים המעורבים. יתרון משני יכול להיות קבלת מקור נוסף לתנועת הפניות.

מיקום הקישורים ופרטים נוספים סביב ההחלפה מבוססים לחלוטין על המשא ומתן בין שני הצדדים המעורבים. אין כלל שקובע חילופי קישורים.

האם החלפת קישורים היא אסטרטגיה טובה?

החלפת קישורים הייתה נפוצה מאוד בעבר, כאשר מנהלי אתרים הבינו שמספר הקישורים הנכנסים הוא קריטריון חשוב לאלגוריתם של מנועי החיפוש. אבל מכיוון שלעתים קרובות נעשה שימוש לרעה בסוג זה של קידום צולב ופעמים רבות יוביל ל"סכימות קישורים", ההשפעה שיש לו על SEO פחתה. עדיין יש ויכוחים אם יישום האסטרטגיה הזו יעיל או לא, אבל רוב המומחים מסכימים שאם תחליט לבצע החלפת קישורים, אתה צריך לפחות לשקול את הרלוונטיות והסמכותשל אלה שאתה עושה איתם את ההחלפה.

מצד שני, אין עניין מועט עד בכלל לאתר בעל סמכות גבוהה לקבל החלפת קישורים עם כזה ששייך לדומיין בעל סמכות נמוכה יותר. זו הסיבה שסביר יותר שהחלפת קישורים תתרחש בין אתרים שנמצאים פחות או יותר באותה רמה מבחינת סמכות. זה, כשלעצמו, עשוי להעלות את השאלה אם סוג זה של קישור מועיל.