Visitor Analytics
Skip to main content

Internetprotokoll (IP)

TL;DR

En IP-adress är en unik onlineidentifierare för varje enhet som är ansluten till Internet, och den hjälper till att spåra enhetens plats och nätverk.

Vad är en IP?

"IP" är förkortningen för "Internet Protocol" och "adressen" hänvisar till det unika numret som tilldelats varje enhet som använder Internet Protocolför kommunikation. Det finns två typer av IP:er:

  • statiska IP-adresser
  • dynamiska IP-adresser.

Att ha en statisk IP betyder att dina IP-adresser inte kommer att ändras och du kommer att ha samma IP varje dag om du ansluter till samma nätverk.

Vilken roll har IP-spårning?

Rollen för en IP-adress är för identifieringav nätverksgränssnitt och för geolokaliseringstjänster för att exakt uppskatta var du befinner dig. Statiska IP-adresser är ett alternativ för företag vanligtvis eftersom de är mycket användbara för dedikerade tjänster (t.ex. webbservrar eller FTP, värd för datorservrar).

Observera att nätverksadresser är designade för att vara unika identifierareöver hela nätverket, även om vissa nätverk tillåter lokala, privata adressereller lokalt administrerade adressersom kanske inte är unika.

Varför är IP-anonymisering viktig?

IP-anonymisering är en funktion som förhindrar lagring av en IP-adress, och den har utformats för att hjälpa alla webbplatsägare att följa rättsliga regler som GDPR, deras egna integritetspolicyer och lokala dataskyddsregler.

Enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG ( Allmänt Dataskyddsförordningen) finns det några enkla regler att ta hänsyn till:

  1. Skyddet för fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet.
  2. Alla har rätt till skydd av personuppgifter som rör dem själva.
  3. Principerna för och reglerna om skydd av fysiska personer med avseende på behandlingen av deras personuppgifter bör, oavsett nationalitet eller hemvist, respektera deras grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Detta är en del av viktig nyckelinformation, eftersom en IP-adress faller under personuppgifter, enligt artikel 4.1 avser "personuppgifter" all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person ("den registrerade"); en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell eller social identitet hos den fysiska personen;

och anonymisering eller pseudonymisering avser följande:

(5) pseudonymisering: behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte hänförs till en identifierad eller identifierbar fysisk person;

Här är en steg-för-steg-guide för att anonymisera alla dina besökares IP-adresser i appen:

  1. Logga inpå ditt aoo-konto och välj din webbplats
  2. Gå till webbplatsinställningar
  3. Sätt Anonymisera mina besökares IP-adresser och klicka på Spara

När du väl har aktiverat anonymiseringsalternativet kommer ingen av dina besökares IP-adresser att lagras. Obs! Genom att välja IP-anonymisering kommer du aldrig att se några IP-adresser. Vi spårar inte dina besökare via IP-adressen, och det kommer inte att påverka din data alls.