Visitor Analytics
Skip to main content

จำนวนผู้เข้าชมและการเข้าชม

เว็บไซต์ของคุณอยู่สูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคธุรกิจหรือไม่

ระบบปฏิบัติการที่ใช้

ส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการใดเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของคู่แข่งของคุณ

เบราว์เซอร์ที่ใช้

สถิติเบราว์เซอร์ของเว็บไซต์ของคุณเปรียบเทียบกับสถิติที่ติดตามโดยเฉลี่ยสำหรับการเข้าชมในภาคธุรกิจเดียวกันหรือไม่ 

อุปกรณ์ & ความละเอียดหน้าจอที่ใช้

โดยเฉลี่ยแล้วผู้เยี่ยมชมคู่แข่งของคุณใช้อุปกรณ์ประเภทใดและความละเอียดหน้าจอใด คุณได้รับการเข้าชมน้อยกว่าหรือมากกว่าที่พวกเขาได้รับจากโทรศัพท์มือถือหรือไม่