Visitor Analytics
Skip to main content

ช่องทางการแปลง

TL;DR

ช่องทางการแปลงหมายถึงเส้นทางของผู้เข้าชมบนเว็บไซต์ที่กำลังผ่านขั้นตอนต่อเนื่องกันหลายขั้นตอน เช่น ความสนใจ ความปรารถนา และการกระทำ วิธีนี้จะเปลี่ยนรูปแบบผู้เข้าชมธรรมดาให้เป็นผู้ซื้อ/สมาชิก/ลูกค้าเป้าหมาย/ฯลฯ ช่องทางการแปลงสามารถช่วยให้เห็นภาพกระบวนการทางการตลาดทั้งหมดนี้ ทำให้ควบคุมได้ง่ายขึ้น

เกี่ยวกับช่องทางการแปลง

ช่องทางการแปลง (บางครั้งเรียกว่าช่องทางการตลาดหรือการขาย) เป็นวลีทางการตลาดที่ใช้สำหรับอธิบายการเดินทางของแบบฟอร์มลูกค้าที่เป็นผู้เยี่ยมชมแบบสุ่มเพื่อเป็นผู้ซื้อ สมาชิก ลูกค้าเป้าหมาย หรือรูปแบบอื่นของการแปลง การเปรียบเทียบของช่องทางใช้เพื่ออธิบายวิธีที่ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้ได้รับคำแนะนำตลอดกระบวนการตัดสินใจจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการซื้อผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์

ตัวอย่างของช่องทางการแปลงคืออะไร?

ช่องทาง Conversion สามารถมีหลายขั้นตอนเพื่อให้ผู้เข้าชมเลื่อนดูได้ แต่สามารถกลับมาใช้ช่องทาง Conversion พื้นฐานที่สุดได้ดังนี้

การรับรู้ ↓ ดอกเบี้ย ↓ ความปรารถนา ↓ การกระทำ