Visitor Analytics
Skip to main content

ต้นทุนต่อพัน (CPT)

เกี่ยวกับต้นทุนต่อพัน

ราคาต่อพัน (CPT) หรือที่เรียกว่าต้นทุนต่อหนึ่งพัน เป็นรูปแบบการกำหนดราคาที่เรียกเก็บราคาคงที่จากผู้โฆษณาสำหรับการดู/การแสดงผลทุกๆ 1,000 ครั้ง ไม่ว่าโฆษณาจะถูกคลิกหรือไม่ก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPT เช่น สูตรและเวลาที่มีการใช้ โปรดดู บทความต้นทุนต่อมิลลิลของเราในอภิธานศัพท์